Nangpey Zhoenu Young Buddhist

Nangpey Zhoenu Young Buddhist 

Buddha's Parinirvana by Young Buddhist Association. Memorial chorten, Thimphu